Dargah e Gaffaria

Darga-e-Gaffaria urus e shareef 2016

Bismillah hirrahman nirraheem
Nahmadahu vanusalli ala rasoolahil kareem
Assalamualaikum varahmatullahi vabarakatahu
Tamam Ahle aalam ko Qususi Aashiqe  AwliyaAllah ko Urus-e-Gaffari ki ittela Aur Dawat deejati hai
Tamam Hazarath Urus-e-shareef mein haziri deke sawabe darain haasil karlen.
Wassalam