Dargah e Gaffaria

Tag: awliya

Darga-e-Gaffaria urus e shareef 2016

Bismillah hirrahman nirraheemNahmadahu vanusalli ala rasoolahil kareemAssalamualaikum varahmatullahi vabarakatahuTamam Ahle aalam ko Qususi Aashiqe  AwliyaAllah ko Urus-e-Gaffari ki ittela Aur Dawat deejati haiTamam Hazarath Urus-e-shareef mein haziri deke sawabe darain haasil karlen.Wassalam